PRIVACY EN GEGEVENSBEVEILIGING BELEID.

De door SAH verzamelde persoonlijke informatie zal worden gebruikt voor de goede verlening van de dienst en het beheer van het Web. Dit omvat het beheer van het verkeer door genoemde SAH voor intern beheer en reclamedoeleinden.

Verzamelde gegevens:

SAH zal uitsluitend de gegevens behandelen die rechtstreeks vrijwillig en actief door de gebruiker zijn ingebracht, of waarmee de gebruiker heeft ingestemd, en die onontbeerlijk zijn voor de levering van de dienst, het beheer van de activiteiten van SAH met betrekking tot de dienst en voor de kwaliteitscontrole ervan.

Gebruik van de data:

De gegegevens zullen worden gebruikt voor de correcte verlening van de dienst en voor de controle op de correcte verlening en de kwaliteit van de dienst.

Gegevensoverdracht:

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan samenwerkende bedrijven of waarmee u een contract hebt gesloten voor uw eigen reclamedoeleinden.

Deze doorgegeven gegevens zullen strikt noodzakelijk zijn, afhankelijk van de diensten die door elk van deze vennootschappen en/of personen zullen worden verleend.

Toestemming:

Als Gebruiker van de Website, en door het aanvaarden van deze Voorwaarden van Privacy en Gegevensbescherming, ben ik me ervan bewust en ga ik er uitdrukkelijk mee akkoord dat de door mij ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de dienst te verlenen op de manier zoals beschreven in de Algemene voorwaarden en met de voorwaarden in dit privacybeleid.

Zoals genoemd in de Juridische kennisgeven sectie van deze website, Speakingathome S.L. met CIF B87350856 is de eigenaar van de website www.speakingathome.be, en zet in deze sectie het Privacybeleid uiteen met betrekking tot de persoonlijke informatie die de gebruiker kan verstrekken wanneer hij het Web bezoekt.

Het Speakingathome Privacybeleid (hierna SAH), streeft naar naleving van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, evenals aan de organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten.

1. Formele uitdrukkelijke toestemming

Zoals vermeld in de Juridische kennisgeving van deze Website, is Speakingathome Ltd., Identificatie B87350856, de eigenaar van de website www.speakingathome.be, en stelt in deze rubriek een Privacybeleid tentoon met betrekking tot de persoonlijke informatie die de gebruiker kan verstrekken wanneer hij de Website bezoekt.

Het privacybeleid van Speakingathome (hierna SAH) is gericht op naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder de organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en koninklijk besluit 1720 / 2007 van 21 december welke de verordening inzake de ontwikkeling van de organieke wet 15/1999 (RLOPD) goedkeurt.

Als gebruiker van de Website, en door de aanvaarding van de huidige Privacy en Gegevensbescherming, ben ik me ervan bewust en ga ik er uitdrukkelijk mee akkoord dat de door mij ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de dienst te verlenen op een manier die is beschreven in de Gebruiksvoorwaarden en met de voorwaarden die zijn opgenomen in dit privacybeleid.

2. Informatie over en eigendom van het bestand

SAH verzamelt gegevens van persoonlijke aard van gebruikers en professionals die zijn geregistreerd op de Websites en neemt deze op in een eigen bestand, waarvan de behandeling uitsluitend is bedoeld voor het beheer van de aangevraagde diensten en het beantwoorden van de vragen van de gebruikers. De verantwoordelijke partij voor de bestanden is Speakingathome Ltd.

De informatie die SAH via haar website ontvangt, zal met de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld, met inachtneming van de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van gegevens van persoonlijke aard. Hij neemt ook de nodige maatregelen om, met betrekking tot deze gegevens, ongeoorloofde wijziging, verlies, behandeling en toegang te voorkomen, evenals de geheimhoudingsplicht van de te beschermen gegevens en andere bestaande geheimhoudingsverplichtingen. Zij verbindt zich er ook toe de persoonsgegevens van de op de websites geregistreerde gebruikers niet te gebruiken voor andere doeleinden dan, of in verband met, het contracteren van de diensten die zij aanbiedt.

De gebruiker moet de gegevens en persoonlijke omstandigheden verstrekken die vereist zijn in het inschrijvingsformulier om zich te registreren als klant van de dienst en/of de betaling die overeenstemt met het contract voor de levering van diensten. De registratie van deze gegevens is verplicht; het niet aanvullen ervan door de gebruiker of het verstrekken van onjuiste gegevens geeft SAH het recht om de dienstverlening op elk moment te weigeren. De gebruiker of professional kan gegevens of persoonlijke omstandigheden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor de registratie als klant of voor de vorming van het contract, overslaan of niet meedelen.

3. Informatieverzameling

De Gebruiker van de Website stemt er uitdrukkelijk mee in dat de gegevens en de inhoud die door deze Gebruiker worden ingevoerd, of in het dossier, binnen de normale werking van SAH - beschreven in de Gebruiksvoorwaarden-, en van zijn activiteit, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat eigendom is van Speakingathome Ltd.

Bovendien stemt de gebruiker in met de verwerking van zijn gegevens om de gebruiker op enigerlei wijze, inclusief via e-mail, te informeren over wijzigingen of ontwikkelingen in het beleid, de activiteiten of de producten en diensten van Speakingathome Ltd. of derde samenwerkende bedrijven.

SAH. kan gebruik maken van derde bedrijven om te evalueren of te controleren met het oog op een efficiënt beheer van de Website, evenals van diensten of Advertentiewebsites om advertenties op de Website van SAH te plaatsen of om reclame naar Gebruikers te sturen. Genoemde bedrijven kunnen cookies of andere instrumenten gebruiken om de effectiviteit van onze reclame te meten.

Tegelijkertijd aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat het bij de registratie opgegeven e-mailadres het contactadres is om de gebruiker op de hoogte te brengen van handelingen die binnen de actieradius van de eigenaar van het bestand vallen, wanneer de organieke wet 15/1999 vereist dat deze aan de klant worden meegedeeld.

De gebruiker stemt er ook uitdrukkelijk mee in dat SAH de nodige gegevens meedeelt aan bedrijven of banken die nodig zijn voor het beheer en/of de betaling van de dienst.

Gebruik en overdracht van informatie ontvangen van Google API's naar een andere app zal voldoen aan Google API Services User Data Policy, inclusief de Limited Use vereisten.

4. Audio Opname

SAH biedt binnen haar diensten de gebruiker de mogelijkheid om lessen van de gebruiker op te nemen, echter altijd onder voorbehoud van technische beschikbaarheid van zowel de LERAAR als de gebruiker.

Het verzoek om opname door de student in het formulier in de Gebruiksvoorwaarden omvat de uitdrukkelijke autorisatie voor de opslag, behandeling en verzending van de gegevens die door dit concept worden verzameld in de voorwaarden die zijn opgenomen in de huidige voorwaarden en het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.

Aangezien het essentieel is voor de overdracht van de opslag van de eerder genoemde opname, aanvaardt de gebruiker dat, indien de gebruiker om een dergelijke opname verzoekt, deze zal worden opgenomen en opgeslagen op het apparaat van de leraar, om na afloop een kopie van de opname aan de gebruiker te kunnen sturen.

Ook aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk dat de opname onmiddellijk en na kennisgeving kan worden opgeslagen op servers van SAH en kan worden gebruikt voor het controleren van de kwaliteit van de door SAH aangeboden dienst, alsmede voor het oplossen of onderzoeken van elk type conflict, rechtsgeding, klacht, claim of controverse voortvloeiend uit de relaties van SAH met de gebruiker, alsmede van SAH met haar docenten, en tussen docenten en gebruiker.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de eigenaar van het bestand waarin de opname is opgeslagen, de docent is bij wie de gebruiker uitdrukkelijk om deze opname heeft verzocht en dat SAH niet de eigenaar of verantwoordelijke entiteit is; evenmin heeft SAH toegang tot de opgeslagen gegevens. Bijgevolg moet de uitoefening van de rechten die de wet op de gegevensbescherming erkent, evenals elke andere soort communicatie of eis met betrekking tot het voornoemde, rechtstreeks aan de desbetreffende docent worden gericht.

Één maand na de datum van de opname, als er geen klacht of aanspraak op een les is geweest, zal de leraar de opnames wissen. Daarna is herstel niet meer mogelijk.

5. Gegevens: Toegang, wijziging, annulering en verzet

Indien de gebruiker geen toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens voor het in de vorige paragraaf genoemde doel, kan de gebruiker zijn recht uitoefenen om zich te verzetten tegen de verwerking door een e-mail te sturen met de verwijzing "Gegevensbescherming" naar het e-mailadres contact@speakingathome.com of door een schriftelijk en ondertekend verzoek per aangetekende post naar het volgende adres:

Speakingathome Ltd., Calle Julio Romero, 12, 2nd A van Móstoles (Madrid),

Hetzelfde proces als bedoeld in het vorige lid wordt ingesteld voor de uitoefening door de gebruiker van de rechten die wettelijk verbonden zijn aan toegang, rectificatie en annulering.

De door SAH verzamelde gegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen in Spanje of in elk ander land waar SAH over faciliteiten beschikt. Evenzo kunnen niet-leden van de EU internationale gegevensoverdrachten uitvoeren naar landen waarvoor de klant uitdrukkelijk toestemming geeft, in overeenstemming met de wet.

In het bijzonder zal SAH geregistreerde gebruikers en professionals op de websites een manier bieden om informatie automatisch uit de bestanden te verwijderen.

6. Beveiliging van het informatieverwerkingsproces en gegevensbewaring

SAH verklaart en garandeert dat zij de veiligheidsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens handhaaft overeenkomstig de geldende wetgeving, en dat zij alle technische middelen waarover zij beschikt, heeft ingesteld om het verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de door de Gebruikers verstrekte gegevens te voorkomen. Dit alles onverminderd het feit dat de Gebruiker of Professional uitdrukkelijk aanvaardt dat de veiligheidsmaatregelen op het internet niet onfeilbaar zijn.

7. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die voor ons noodzakelijk zijn om een Gebruiker te kunnen identificeren tijdens het bezoek aan onze Website en gedurende de periode dat er verbinding is. De browser van de gebruiker slaat cookies alleen tijdens de huidige sessie op de harde schijf op, waarbij ze een minimum aan geheugenruimte innemen en de computer niet beschadigen. De cookies bevatten geen specifieke persoonlijke informatie en de meeste ervan worden aan het einde van de browsersessie van de harde schijf verwijderd (zogenaamde sessiecookies).

De meeste browsers accepteren cookies standaard en onafhankelijk daarvan kunt u tijdelijke of opgeslagen cookies toestaan of blokkeren in de beveiligingsinstellingen.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming - door het inschakelen van cookies in uw browser - zal SAH in de cookies de opgeslagen gegevens niet insluiten met uw persoonlijke gegevens die op het moment van registratie of aankoop zijn verstrekt. Zie gebruik van cookies

8. Wijziging van het privacybeleid

SAH behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen, volgens haar eigen criteria of op grond van wettelijke, jurisprudentiële en doctrinaire wijzigingen in het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.

Elke wijziging van het Privacybeleid zal worden gepubliceerd vóór de effectieve implementatie ervan. Het loutere gebruik van de Website of toegangswachtwoorden na deze wijzigingen, impliceert de aanvaarding van dit beleid.